17 Kamangha-manghang Mga Talata sa Bibliya Tungkol sa Mga Pangarap at Pangitain

Sa post na ito matutuklasan mo mismo kung ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa mga pangarap!

Narito ang deal:Mayroong dose-dosenang mga interpretasyon doon tungkol sa kahulugan ng mga pangarap sa Bibliya. Walang sinumang sumasang-ayon sa kung ano ang simbolo ng mga pangarap. Sinasabi ng ilan na sila ay mga mensahe mula sa Diyos. Ang iba ay naniniwala na wala silang kahulugan.Gayunpaman, ang pinakamahalagang mapagkukunan ng katotohanan sa paksang ito ay ang Bibliya mismo!

Iyon ang dahilan kung bakit napagpasyahan kong i-roundup ang lahat ng mga talata sa bibliya tungkol sa mga pangarap at pangitain sa isang lugar. Pagkatapos, maaari kaming magpasya nang isang beses at para sa lahat ng espirituwal na kahulugan ng mga pangarap.Handa nang alamin ang aking mga paboritong banal na kasulatan sa mga pangarap?

Magsimula na tayo!

Basahin Susunod:Kung Paano Ang Isang Nakalimutang 100-Taong-Taong Lumang Panalangin Binago ang Aking BuhayJob 33: 14-18 KJV

Sapagka't ang Diyos ay nagsasalita ng isang beses, oo dalawang beses, gayon ma'y hindi ito nahahalata ng tao. Sa isang panaginip, sa isang pangitain sa gabi, kapag ang mahimbing na pagtulog ay nahuhulog sa mga tao, sa mga pagkakatulog sa kama; pagkatapos ay bubukas niya ang mga tainga ng mga tao, at tinatakan ang kanilang tagubilin, upang maalis niya ang tao sa kanyang hangarin, at maitago ang kapalaluan sa tao. Pinipigilan niya ang kanyang kaluluwa sa hukay, at ang kanyang buhay na hindi mapahamak ng tabak.

1 Hari 3: 5 KJV

Nang magkagayo'y nagsalita ang Panginoon kay Pablo sa gabi sa pamamagitan ng isang pangitain, Huwag kang matakot, kundi magsalita ka, at huwag kang manahimik

1 Samuel 28:15 KJV

At sinabi ni Samuel kay Saul, Bakit mo ako ginulo, na ilabas mo ako? At si Saul ay sumagot, Ako'y totoong nalulungkot; sapagka't ang mga Filisteo ay nakikipagdigma laban sa akin, at ang Diyos ay lumayo sa akin, at hindi na ako sinasagot, ni sa pamamagitan ng mga propeta, ni sa pamamagitan ng mga panaginip: kaya't tinawag kita, upang iyong maipakita sa akin kung ano ang aking gagawin.

Gawa 2:17 KJV

At mangyayari sa mga huling araw, sabi ng Dios, ibubuhos ko ang aking Espiritu sa lahat ng laman: at ang iyong mga anak na lalake at babae ay manghuhula, at ang iyong mga binata ay makakakita ng mga pangitain, at ang iyong mga matandang lalake ay managinip ng mga panaginip.

Gawa 16: 9-10 KJV

At ang isang pangitain ay nagpakita kay Pablo sa gabi; Tumayo ang isang lalake sa Macedonia, at ipinamanhik sa kaniya, na sinasabi, Halika sa Macedonia, at tulungan mo kami. At pagkakita niya ng pangitain, kaagad naming sinisikap na magtungo sa Macedonia, na tiniyak naming tinawag kami ng Panginoon na ipangaral sa kanila ang ebanghelyo.

Gawa 18: 9 KJV

Nang magkagayo'y nagsalita ang Panginoon kay Pablo sa gabi sa pamamagitan ng isang pangitain, Huwag kang matakot, kundi magsalita ka, at huwag kang manahimik

Daniel 1:17 KJV

Tungkol sa apat na batang ito, binigyan sila ng Diyos ng kaalaman at kasanayan sa lahat ng pag-aaral at karunungan: at si Daniel ay may unawa sa lahat ng mga pangitain at panaginip.

Daniel 4: 5 KJV

Nakita ko ang isang panaginip na kinatakutan ako, at ang mga pagiisip sa aking higaan at mga pangitain ng aking ulo ay nabagabag sa akin.

Daniel 7: 1-3 KJV

Sa unang taon ni Belsasar na hari sa Babilonia, si Daniel ay nagkaroon ng panaginip at mga pangitain ng kanyang ulo sa kanyang higaan: pagkatapos ay isinulat niya ang panaginip, at isinaysay ang kabuuan ng mga bagay. Si Daniel ay nagsalita at nagsabi, Nakita ko sa aking pangitain sa gabi, at, narito, ang apat na hangin ng langit ay sumabog sa malaking dagat. At ang apat na malalaking hayop ay umakyat mula sa dagat, na magkakaiba-iba.

Genesis 20: 3 KJV

Datapuwa't ang Dios ay naparoon kay Abimelech sa isang panaginip sa gabi, at sinabi sa kaniya, Narito, ikaw ay isang patay lamang, dahil sa babae na iyong kinuha; sapagka't siya ay asawa ng lalake.

Genesis 40: 8 KJV

At sinabi nila sa kaniya, Kami ay nanaginip ng isang panaginip, at walang interpreter nito. At sinabi ni Jose sa kanila, Hindi ba sa Diyos ang kahulugan? sabihin mo sa akin, isinasamo ko sa iyo.

Mateo 1: 20-23 KJV

Ngunit habang iniisip niya ang mga bagay na ito, narito, ang anghel ng Panginoon ay nagpakita sa kaniya sa isang panaginip, na sinasabi, Jose, ikaw na anak ni David, huwag kang matakot na dalhin sa iyo si Maria na iyong asawa: sapagka't ang ipinagbubuntis sa kaniya ay mula sa ang Holy Ghost. At siya'y manganganak ng isang lalake, at tatawagin mo ang kanyang pangalang Jesus: sapagka't ililigtas niya ang kanyang bayan mula sa kanilang mga kasalanan. Ngayon ang lahat ng ito ay nagawa, upang matupad ang sinalita ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta, na nagsasabi, Narito, isang birhen ay magbubuntis, at manganganak ng isang lalake, at tatawagin nila ang kanyang pangalan na Emmanuel, na kung saan binigyang kahulugan ay, ang Diyos ay kasama natin.

Mateo 2:13 KJV

At nang sila'y umalis, narito, ang anghel ng Panginoon ay napakita kay Jose sa isang panaginip, na sinasabi, Bumangon ka, at dalhin mo ang bata at ang kanyang ina, at tumakas ka sa Egipto, at tumahan ka roon hanggang sa masabihan kita. hahanapin ang bata upang sirain siya.

Mga Bilang 12: 6 KJV

At sinabi niya, Pakinggan mo ngayon ang aking mga salita: Kung mayroong isang propeta sa iyo, ako ang Panginoon ay magpapakilala sa kaniya sa isang pangitain, at makikipagusap sa kaniya sa isang panaginip.

Isaias 29: 7-8 KJV

At ang karamihan ng lahat ng mga bansa na nakikipaglaban kay Ariel, maging ang lahat na nakikipaglaban laban sa kaniya at sa kanyang munisipyo, at pinahihirapan siya, ay magiging parang isang panaginip ng isang pangitain sa gabi. Ito ay magiging katulad ng kung ang isang gutom na tao ay nangangarap, at, narito, siya ay kumakain; datapuwa't siya'y gigising, at ang kanyang kaluluwa ay walang laman: o tulad ng isang taong nauuhaw na nangangarap, at, narito, siya ay umiinom; datapuwa't siya'y gigising, at, narito, siya ay nanghihina, at ang kanyang kaluluwa ay may ganang kumain: gayon ang karamihan ng lahat ng mga bansa ay nakikipaglaban laban sa bundok ng Sion.

Deuteronomio 13: 1-3 KJV

Kung magkakaroon sa iyo ng isang propeta, o isang mapangarapin ng mga panaginip, at bigyan ka ng isang tanda o kababalaghan, at mangyari ang tanda o kababalaghan, na sinalita niya sa iyo, na sinasabi, Magsisunod tayo sa ibang mga dios, na iyong hindi mo nalalaman, at paglingkuran natin sila; huwag kang makikinig sa mga salita ng propetang iyon, o ng nananaginip ng mga panaginip: sapagka't sinubukan ka ng Panginoon mong Dios, upang malaman kung mahal mo ang Panginoon mong Dios ng buong puso mo at ng buong kaluluwa.

Hukom 7: 13-15 KJV

At nang dumating si Gedeon, narito, may isang lalake na nagsaysay ng isang panaginip sa kapwa niya, at nagsabi, Narito, nanaginip ako ng isang panaginip, at, narito, isang tinapay ng tinapay na barley na nahulog sa hukbo ng Madian, at naparoon sa isang tolda, at sinaktan ito hanggang sa nahulog, at binagsak, na ang tolda ay nahiga. At ang kanyang kapwa ay sumagot at nagsabi, Ito ay walang iba kundi ang tabak ni Gedeon na anak ni Joas, na isang lalake sa Israel: sapagka't sa kamay niya ay ibinigay ng Diyos ang Madian, at ang buong hukbo. At nangyari, nang marinig ni Gedeon ang pagsasabi tungkol sa panaginip, at ang kahulugan nito, na siya'y sumamba, at bumalik sa kampamento ng Israel, at sinabi, Bumangon ka; sapagka't ibinigay ng Panginoon sa iyong kamay ang hukbo ng Madian.

Ano ang Sinasabi ng Bibliya Tungkol sa Mga Pangarap?

Ang mga panaginip ay madalas na lumilitaw sa Bibliya. Sa maraming mga kaso, ang mga pangarap ay ginagamit ng Diyos upang magpadala ng mahahalagang mensahe. Halimbawa, ang Diyos ay gumagamit ng isang panaginip upang bigyan babalaan si Jose ng panganib (Mateo 2:12).

Sa Hukom kabanata 7 talata 13, narinig ni Gideon ang isang panaginip na malapit nang gumuho ang kampo ng kaaway. Ang mensaheng ito ay nagbibigay ng pag-asa kay Gideon at nagpatuloy siya upang talunin ang mga Madianita sa kanyang maliit na hukbo.

Ang Diyos ay nakikipag-usap sa atin sa maraming paraan. Maaari kang makipag-usap sa iyo nang direkta bilang tugon sa iyong mga panalangin o tahimik na gabayan ka sa tamang direksyon. Ngunit kung hindi natin naririnig ang mga babala ng Diyos, magpapadala Siya ng mga tagubilin sa isang panaginip habang natutulog tayo (Job 33:15).

Kaya't kung mayroon kang mga pangarap at nagtataka kung ano ang ibig sabihin nito, malamang na sinusubukan ng Diyos na magpadala sa iyo ng isang kagyat na mensahe. Maaari kang matuto nang higit pa tungkol sa biblikal na kahulugan ng mga pangarap dito.

Basahin Susunod: Ano ang Ibig Sabihin Ng Pangarap Mo Tungkol sa Iyong mga Ngipin na Nahuhulog?

Ngayon na ang Iyong Gilas

At ngayon nais kong marinig mula sa iyo.

Ano sa palagay mo ang espirituwal na kahulugan ng mga panaginip?

Aling talata sa bibliya tungkol sa mga pangarap ang iyong paborito?

Alinmang paraan, ipaalam sa akin sa pamamagitan ng pag-iwan ng isang komento sa ibaba ngayon.

p.s. Naisip mo ba kung ano ang hinaharap para sa iyong buhay pag-ibig?

Kagiliw-Giliw Na Mga Artikulo