27 Nakasisigla na Mga Talata sa Bibliya Tungkol sa Ikapu at Mga Pag-aalok

Banal na Kasulatan Tungkol sa Ikapu

Sa post na ito ibabahagi ko sa iyo ang aking mga paboritong talata sa bibliya tungkol sa ikapu at mga handog mula sa Luma at Bagong Tipan.Sa katunayan:Ito ang magkatulad na mga banal na banal na kasulatan tungkol sa ikapu na nabasa ko kapag nagpapasalamat ako sa kabutihang-loob ng Diyos at lahat ng mga regalong ibinibigay Niya.

Kung kailangan mo ng ilang inspirasyon upang simulan ang ikapu (pagbibigay ng 10 porsyento ng iyong kita sa simbahan), ang mga talatang ito sa bibliya ay isang magandang lugar upang maghanap ng patnubay.Magsimula na tayo.

Mga Bersikulo sa Bibliya Tungkol sa Ikapu sa Lumang Tipan

Genesis 14: 19-20

At binasbasan siya, na sinabi, Ang pagpapala ng Kataastaasang Diyos, na gumagawa ng langit at lupa, ay sumain kay Abram: At purihin ang Kataastaasan na Dios, na ibinigay sa iyong kamay ang mga laban sa iyo. At binigyan siya ni Abram ng ikasampu sa lahat ng mga pag-aari.

Genesis 28: 20-22

Nang magkagayo'y sumumpa si Jacob, at sinabi, Kung ang Dios ay sasaiyo, at ililigtas ako sa aking paglalakbay, at bigyan ako ng pagkain at damit na maisusuot, Sa gayon ako ay bumalik sa bahay ng aking ama na payapa, kung magkagayo'y kukunin ko. ang Panginoon ay magiging aking Dios, At ang batong ito na aking itinayo na haligi ay magiging bahay ng Dios: at sa lahat na ibibigay mo sa akin, ibibigay ko sa iyo ang ikasangpung bahagi.

Exodo 35: 5

Kumuha mula sa iyo ng isang handog sa Panginoon; ang bawat isa na mayroong salpok sa kanyang puso, ay magbigay ng kanyang alay sa Panginoon; ginto at pilak at tanso

Exodo 35:22

Dumating sila, mga kalalakihan at kababaihan, lahat na handang magbigay, at nagbigay ng mga pin at singsing sa ilong at mga singsing sa daliri at palamuting leeg, lahat ng ginto; ang bawat isa ay nag-alay ng ginto sa Panginoon.

Levitico 27: 30-34

At ang bawa't ikasangpung bahagi ng lupa, ng binhing nakatanim, o ng bunga ng mga puno, ay banal sa Panginoon. At kung ang isang tao ay nagnanais na makuha ang anoman sa ikasangpung bahagi na ibinigay niya, bigyan niya ng ikalimang higit pa. At ang ikasangpung bahagi ng kawan at kawan, na anomang pumapasok sa ilalim ng tungkod ng manghuhalaga, ay magiging banal sa Panginoon. Maaaring hindi siya maghanap upang makita kung ito ay mabuti o masama, o gumawa ng anumang mga pagbabago dito; at kung ipagpalit niya ito sa isa pa, ang dalawa ay magiging banal; hindi na niya babawiin muli ang mga ito. Ito ang mga utos na iniutos ng Panginoon kay Moises para sa mga anak ni Israel sa bundok ng Sinai.

Bilang 18:21

At sa mga anak ni Levi ay ibinigay ko bilang kanilang pamana ang lahat ng mga ikasangpung inaalok sa Israel, bilang kabayaran sa gawaing kanilang ginagawa, sa gawain sa Toldang Tagpuan.

Bilang 18:26

Sabihin mo sa mga Levita, Kung kukunin mo mula sa mga anak ni Israel ang ikasangpung ibinigay ko sa iyo bilang kanilang mana, ang ikasangpung bahagi ng ikasangpung bahagi ay ihahandog na handog na itinaas sa harap ng Panginoon.

Deuteronomio 12: 5-6

Datapuwa't ang iyong puso ay magbalik sa lugar na itatalaga ng Panginoon mong Dios, sa gitna ng iyong mga lipi, upang mailagay ang kaniyang pangalan; At doo'y kukunin mo ang iyong mga handog na susunugin at iba pang mga handog, at ang ikasangpung bahagi ng iyong mga pag-aari, at ang mga handog na itinaas sa Panginoon, at ang mga handog ng iyong mga sumpaan, at yaong iyong ibibigay na walang bayad mula sa salpok ng iyong pangako. mga puso, at ang mga unang ipinanganak sa gitna ng iyong mga baka at iyong kawan;

Deuteronomio 14:22

Ilagay sa isang panig ang ikasampu ng lahat ng pagtaas ng iyong binhi, na ginawa taon-taon.

Deuteronomio 14: 28-29

At sa pagtatapos ng bawat tatlong taon, kumuha ka ng ikasangpung bahagi ng lahat ng iyong pagtaas sa taon na yaon, at itago mo sa loob ng iyong mga kuta: At ang Levita, sapagka't wala siyang bahagi o mana man sa lupain, , at ang batang walang ama, at ang babaeng bao, na nakatira sa gitna mo, ay darating at kakain at makakain; at sa gayon ang pagpapala ng Panginoon mong Dios ay magiging sa iyo sa lahat ng iyong ginagawa.

2 Cronica 31: 4-5

Bukod dito, ipinag-utos niya sa mga taga-Jerusalem na ibigay sa mga saserdote at sa mga Levita ang bahagi na dapat nilang makuha, upang sila ay maging malakas sa pagsunod sa kautusan ng Panginoon. At nang maipahayag ang kautusan, ay agad na ibinigay ng mga anak ni Israel, sa maraming halaga, ang mga unang bunga ng kanilang butil, at alak, at langis, at pulot, at ng mga ani ng kanilang bukid. at kumuha sila ng ikasangpung bahagi ng lahat, isang malaking tindahan.

Nehemias 10: 35-37

At upang dalhin ang mga unang bunga ng aming lupain, at ang mga unang bunga ng bawat uri ng puno, taun-taon, sa bahay ng Panginoon; Gayon din ang panganay ng aming mga anak na lalake at ng aming mga baka, na nasusulat sa batas, at ang mga unang kordero ng aming mga bakahan at ng aming mga kawan, na dadalhin sa bahay ng aming Dios, sa mga saserdote na Mga lingkod sa bahay ng aming Dios: At aming kukunin ang una sa aming magaspang na pagkain, at ang aming mga handog na itinaas, at ang bunga ng lahat ng uri ng puno, at alak at langis, sa mga saserdote, sa mga silid ng bahay ng ating Diyos; at ang ikasangpung bahagi ng ani ng aming lupain sa mga Levita; sapagka't sila, ang mga Levita, ay kumukuha ng ikasampu sa lahat ng mga bayan ng aming inararo.

Kawikaan 3: 9-10

Igalang mo ang Panginoon ng iyong kayamanan, at ng mga unang bunga ng lahat ng iyong kinalabhan: gayon ang iyong mga kamalig ay magiging puno ng trigo, at ang iyong sisidlan ay umaapawan ng bagong alak.

Kawikaan 11: 24-25

Ang isang tao ay maaaring magbigay ng malaya, at ang kanyang kayamanan ay magpapalaki pa; at ang isa pa ay maaaring magpigil ng higit pa sa tama, ngunit kakailanganin lamang.

Amos 4: 4-5

Halika sa Bet-el at gumawa ng masama; sa Gilgal, pagdaragdag ng bilang ng iyong mga kasalanan; pumarito kasama ng iyong mga handog tuwing umaga at iyong ikasampung bahagi tuwing tatlong araw. Hayaan ang pinapaypay na sunugin bilang alay ng papuri, ipahayag ang balita tungkol sa iyong mga handog na walang bayad; sapagka't ito ay nakalulugod sa inyo, Oh mga anak ni Israel, sabi ng Panginoon.

Malakias 3: 8-9

Itatago ba ng isang tao sa Diyos kung ano ang tama? Ngunit itinago mo ang akin. Ngunit sinasabi mo, Ano ang pinigilan namin sa iyo? Mga ikasampu at handog. Sumpa ka ng sumpa; sapagka't iyong itago sa akin kung ano ang akin, maging ang buong bansang ito.

Malakias 3: 10-12

Ipasok mo ang iyong ikasangpung bahagi sa bahay-tipunan upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay, at subukin mo sa pamamagitan nito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, at tingnan kung hindi ko buksan at ibababa ang mga bintana ng langit. tulad ng isang pagpapala sa iyo na walang lugar para dito. At sa iyong account ay pipigilan ko ang mga balang na huwag masayang ang mga bunga ng iyong lupain; at ang bunga ng iyong puno ng ubas ay hindi mahuhulog sa bukid bago ang oras nito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. At ikaw ay tatawaging maligaya ng lahat ng mga bansa: sapagka't ikaw ay magiging isang lupain ng kalugod-lugod, sabi ng Panginoon ng mga hukbo.

Mga Bersikulo sa Bibliya Tungkol sa Ikapu sa Bagong Tipan

Mateo 6: 1-4

Mag-ingat na huwag gawin ang iyong mabubuting gawa sa harap ng mga tao, upang makita sila; o wala kang gantimpala mula sa iyong Ama sa langit. Kung magkagayon ay magbibigay ka ng salapi sa dukha, huwag kang maingay tungkol dito, tulad ng ginagawa ng mga taong walang puso sa mga sinagoga at sa mga lansangan, upang sila ay magkaroon ng kaluwalhatian mula sa mga tao. Katotohanang sinasabi ko sa iyo, Mayroon silang gantimpala. Ngunit kapag nagbigay ka ng salapi, huwag mong makita sa kaliwa mong kamay ang ginagawa ng iyong kanang kamay: Upang ang iyong pagbibigay ay maging lihim; at ang iyong Ama, na nakakakita sa lihim, ay magbibigay sa iyo ng iyong gantimpala.

Mateo 23:23

Ang sumpa ay nasa iyo, mga eskriba at Fariseo, mga huwad! sapagka't iyong pinapagbigay sa mga tao ng ikasampu ng lahat ng uri ng mga mabangong halaman, ngunit hindi mo inisip ang mga pinakamahalagang bagay ng kautusan, katuwiran, at awa, at pananampalataya; ngunit tama para sa iyo na gawin ang mga ito, at huwag hayaang mawala ang iba.

Marcos 12: 41-44

At siya'y umupo sa tabi ng pinagtataguan ng salapi, at nakita niya kung paanong ang mga tao ay naglalagay ng salapi sa mga kahon: at ang maraming may kayamanan ay naglagay ng marami. At dumating ang isang mahirap na bao, at siya ay naglagay ng dalawang maliit na piraso ng pera, na kumikita ng isang denario. At dinala niya ang mga alagad sa kaniya, at sinabi sa kanila, Katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang dukhang babaing bao na ito ay naghulog ng higit pa sa lahat na nagtatapon ng salapi sa kahon: sapagka't silang lahat ay naglagay ng bagay sa wala kailangan para sa; ngunit siya sa labas ng kanyang pangangailangan ay ilagay ang lahat ng mayroon siya, kahit na ang lahat ng kanyang pamumuhay.

Lucas 6:38

Magbigay, at bibigyan ka; mabuting sukat, durog, puno at tumatakbo, ibibigay nila sa iyo. Para sa parehong sukat na ibinibigay mo, ibibigay sa iyo muli.

Lucas 11:42

Ngunit sumpa sa iyo, mga Fariseo! sapagka't iyong pinapagbigay sa mga tao ng ikasampu ng bawat uri ng halaman, at hindi pinag-iisipan ang tama at ang pag-ibig ng Diyos; ngunit tama para sa iyo na gawin ang mga bagay na ito, at huwag hayaang mawala ang iba.

Lucas 18: 9-14

At ginawa niya ang kuwentong ito para sa ilang mga tao na nakatitiyak na sila ay mabuti, at hinamak ng iba: Dalawang lalake ang umakyat sa templo upang manalangin; ang isa ay Fariseo, at ang isa ay magsasaka ng buwis. Tumindig ang Fariseo at sinabi sa kanyang sarili ang mga salitang ito: Diyos, pinupuri kita sapagkat hindi ako katulad ng ibang mga tao, na tumanggap ng higit sa kanilang karapatan, na mga masasama, na hindi totoo sa kanilang mga asawa, o kahit na tulad ng magbubuwis na ito. Dalawang beses sa isang linggo na ako ay walang pagkain; Nagbibigay ako ng ikasampu sa lahat ng mayroon ako. Ang magsasaka ng buwis, sa kabilang banda, ay nag-iingat, at hindi nakatingala kahit ang kanyang mga mata sa langit, ay gumawa ng mga palatandaan ng kalungkutan at sinabi, Diyos, maawa ka sa akin, isang makasalanan. Sinasabi ko sa iyo, Ang taong ito ay umuwi sa kanyang bahay na may kalugod-lugod sa Diyos, at hindi ang isa: sapagka't ang sinumang nagpapakataas ay papapakinabang at ang sinumang magpakababa ay magpapakataas.

1 Corinto 16: 2

Sa unang araw ng linggo, hayaan ang bawat isa sa inyo na itabi sa kanya, ayon sa sukat na nagawa niya nang mabuti sa negosyo, upang hindi na kailangan pang magsama-sama kapag dumating ako.

2 Corinto 8: 2-3

Paano habang sila ay dumaranas ng bawat uri ng kaguluhan, at nasa higit na pangangailangan, kinuha nila ang higit na labis na kagalakan na makapagbigay ng malaya sa mga pangangailangan ng iba. Sapagkat pinatototohanan ko sila, na ayon sa kanilang makakaya, at kahit higit sa kanilang kaya, sila ay nagbigay mula sa salpok ng kanilang mga puso

1 Timoteo 6: 6-8

Ngunit ang tunay na pananampalataya, na may kapayapaan ng pag-iisip, ay may malaking kita: Sapagka't tayo ay naparito sa sanglibutan na walang dala, at wala tayong mailalabas na anupaman; Ngunit kung may pagkain at bubong sa atin, hayaan mo na iyon.

Hebreo 7: 1-2

Dahil dito kay Melchisedec, na hari ng Salem, isang saserdote ng Kataastaasang Diyos, na binasbasan si Abraham, nang makilala siya nang siya ay bumalik pagkatapos patayin ang mga hari, na unang pinangalanan na Hari ng katuwiran, at pagkatapos ay bilang karagdagan, Hari ng Salem, ibig sabihin, Hari ng kapayapaan;

Ngayon na ang Iyong Gilas

At ngayon nais kong makinig mula sa iyo.Alin sa mga talatang ito sa bibliya tungkol sa ikapu ang iyong paborito?

Sa palagay mo ba dapat ang lahat ng mga Kristiyano ay kinakailangan na mag-ikapu?

Alinmang paraan ipaalam sa akin sa pamamagitan ng pag-iwan ng isang komento sa ibaba ngayon.

p.s. Naisip mo ba kung ano ang hinaharap para sa iyong buhay pag-ibig?

Kagiliw-Giliw Na Mga Artikulo