49 Ang paghihimok sa mga Talata sa Bibliya at Banal na Kasulatan

Larawan ng Person Carrying Balloons

Ngumiti ka! Sa post na ito ay ibabahagi ko sa iyo ang aking paboritong naghihikayat na mga talata sa bibliya.Sa katunayan:Pinagsunod-sunod ko ang daan-daang mga nakasisiglang banal na kasulatan upang makahanap ng 49 lamang sa mga pinaka-nakasisiglang talata sa bibliya.

Basahin ang mga talatang ito araw-araw kung kailangan mo ng pampatibay-loob at isama ang mga ito sa iyong mga panalangin. Ipadala sa akin ang iyong mga kahilingan sa panalangin at ipanalangin ko para sa iyo.Nangungunang 10 Pinasisigla ang mga Talata sa Bibliya

Joshua 1: 9

'Hindi ba ako nag-utos sa iyo? Maging matatag at magpakatapang. Huwag kang matakot. Huwag kang manglupaypay, sapagkat sumasaiyo si Yaweng iyong Diyos saan ka man magpunta.

Panaghoy 3: 22-23

'Dahil sa mga kagandahang-loob ng PANGINOON na hindi tayo natupok, sapagkat ang kanyang kahabagan ay hindi nabibigo. Ang mga ito ay bago tuwing umaga; dakila ng iyong katapatan. '

Kawikaan 3: 5-6

Magtiwala kay Yahweh ng buong puso, at huwag umasa sa sarili mong pagkaunawa. Sa lahat ng iyong mga lakad kilalanin mo siya, at gagawin niyang tuwid ang iyong mga landas.

Awit 16: 8

Lagi kong inilalagay ang Panginoon sa harap ko; sapagkat siya ay nasa aking kanan, hindi ako makakilos.

Awit 18: 1-2

Mahal kita, O PANGINOON, aking lakas. Ang Panginoon ay aking malaking bato, aking kuta, at aking tagapagligtas; Diyos ko, aking bato, na kanino ako sumisilong; aking kalasag, at sungay ng aking kaligtasan, aking mataas na moog.

Awit 31:24

Magpakatatag ka, at pasiglahin ang iyong puso, kayong lahat na umaasa kay Yawe.

Awit 37:39

Ngunit ang pagliligtas ng matuwid ay mula kay Yawe. Siya ang kanilang kuta sa oras ng kaguluhan.

Awit 46: 1-3

Ang Diyos ay ating kanlungan at lakas, isang kasalukuyang tulong sa kaguluhan. Samakatuwid hindi tayo matatakot, kahit na ang lupa ay nagbabago, kahit na ang mga bundok ay inalog sa gitna ng dagat; bagaman ang tubig nito ay umuungal at gumalaw, bagaman ang mga bundok ay manginig sa kanilang pamamaga. Selah

Awit 62: 6

Siya lamang ang aking Bato at aking kaligtasan; siya ang aking mataas na moog; Hindi ako masyadong maantig.

Awit 118: 14-16

Ang Panginoon ay aking kalakasan at aking awit; siya ay naging aking kaligtasan. Ang tunog ng kagalakan at kaligtasan ay nasa mga tolda ng matuwid; ang kanang kamay ng Panginoon ay gumagawa ng mga gawa ng kapangyarihan. Ang kanang kamay ng Panginoon ay nakataas; ang kanang kamay ng Panginoon ay gumagawa ng mga gawa ng kapangyarihan.

Awit 119: 114-115

Ikaw ang aking lihim na lugar at aking panangga sa dibdib laban sa panganib; ang aking pag-asa ay nasa iyong salita. Lumayo kayo sa akin, kayong mga masasama; upang aking masunod ang mga aral ng aking Dios.

Awit 138: 3

Nang marinig mo ang aking daing ay sinagot mo ako, at pinatibay mo ako ng kalakasan sa aking kaluluwa.

Isaias 12: 2

Kita n'yo, ang Diyos ang aking kaligtasan; Sumasampalataya ako sa Panginoon, nang walang takot: sapagka't ang Panginoon ay aking kalakasan at awit; at siya ay naging aking kaligtasan.

Isaias 40:31

'Ngunit ang mga naghihintay sa Panginoon ay magkakaroon ng bagong lakas; kukuha sila ng mga pakpak tulad ng mga agila: tumatakbo, hindi sila magsasawa, at naglalakad, wala silang pagod.

Isaias 41:10

Huwag kang matakot, sapagkat kasama kita; huwag kang tumingin sa kaguluhan, sapagka't ako ang iyong Dios; Bibigyan kita ng lakas, oo, ako ang tutulong sa iyo; oo, ang aking totoong kanang kamay ay tutulong sa iyo.

Isaias 43: 2

Kapag ikaw ay dumaan sa tubig, ako ay sasaiyo; at sa mga ilog, hindi ka nila tatawid: kapag dumaan ka sa apoy, hindi ka masusunog; at ang apoy ay walang kapangyarihan sa iyo.

Mateo 11:28

Halika sa akin, lahat kayong nababagabag at nabibigatan ng may pag-iingat, at bibigyan kita ng pahinga.

Marcos 10:27

Napatingin si Jesus sa kanila, sinabi, Sa mga tao imposible, ngunit hindi sa Diyos: sapagkat ang lahat ng mga bagay ay magagawa ng Diyos.

2 Corinto 1: 3-4

Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, ang Ama ng mga awa at ang Diyos ng lahat ng aliw; Na nagbibigay sa atin ng aliw sa lahat ng aming mga kaguluhan, upang makapagbigay aliw kami sa iba na nasa kaguluhan, sa pamamagitan ng aliw na tayo mismo ay inaliw ng Dios.

1 Tesalonica 5:11

Kaya't pagkatapos, magpatuloy sa pag-aliw at pagbuo ng isa't isa, tulad ng iyong ginagawa.

Filipos 4:19

At ibibigay sa iyo ng aking Diyos ang lahat ng iyong kailangan mula sa yaman ng kanyang kaluwalhatian kay Cristo Jesus.

1 Pedro 5: 7

Ang paglalagay ng lahat ng iyong mga problema sa kanya, para siya ang mag-ingat sa iyo.

Deuteronomio 31: 6

Magpakatatag ka at magpakatatag ka, at huwag kang matakot sa kanila: sapagka't ang Panginoon mong Dios ay sumasaiyo; hindi niya aalisin ang tulong niya sa iyo.

Nahum 1: 7

Ang Panginoon ay mabuti, isang matibay na pook sa araw ng kaguluhan; at may kaalaman siya sa mga kumuha sa kanya para sa kanilang ligtas na takip.

Roma 8:28

At kami ay may kamalayan na ang lahat ng mga bagay ay nagtutulungan para sa mabuti sa mga may pag-ibig sa Diyos, at minarkahan ng kanyang hangarin.

Roma 8:31

Ano ang maaari nating sabihin tungkol sa mga bagay na ito? Kung ang Diyos ay para sa atin, sino ang laban sa atin?

Roma 8: 38-39

'Sapagkat natitiyak ko na hindi ang kamatayan, o buhay, o mga anghel, o mga pinuno, o mga bagay na darating, o mga bagay na darating, o mga kapangyarihan, O mga bagay sa kaitaasan, o mga bagay sa ilalim ng lupa, o anumang bagay na nilikha, ay hindi magagawa na makagitan sa atin at ng pag-ibig ng Diyos na nasa kay Cristo Jesus na ating Panginoon.

Roma 15:13

Ngayon nawa ang Diyos ng pag-asa ay mapuno ka ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng pananampalataya, upang ang lahat ng pag-asa ay mapasa iyo sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu.

1 Corinto 15:58

Dahil dito, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag magalaw, na lagi kayong magsumikap sa gawain ng Panginoon, sapagka't natitiyak ninyong ang inyong gawa ay walang kabuluhan sa Panginoon.

2 Corinto 4: 16-18

Dahil dito hindi kami pumapasok sa pagkapagod; ngunit bagaman ang aming panlabas na tao ay humihina, ang aming panloob na tao ay ginawang araw-araw. Para sa aming kasalukuyang kaguluhan, na kung saan ay para lamang sa isang maikling panahon, ay gumagawa para sa amin ng isang mas higit na bigat ng kaluwalhatian; Habang ang aming pagiisip ay hindi sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita: sapagka't ang mga bagay na nakikita ay pansamantala; ngunit ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan.

Mga Taga Efeso 3: 1721

Upang si Cristo ay manatili sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya; at na ikaw, na naka-ugat at nakabatay sa pag-ibig, ay maaaring magkaroon ng lakas na makita sa lahat ng mga banal kung gaano kalawak at haba at taas at lalim nito, At magkaroon ng kaalaman tungkol sa pag-ibig ni Cristo na wala sa lahat ng kaalaman, upang ay maging kumpleto tulad ng Diyos mismo ay kumpleto. Ngayon sa kaniya na may kakayahang gumawa ng buong sukat na higit sa lahat ng ating mga hangarin o pagiisip, sa pamamagitan ng kapangyarihan na kumikilos sa atin, sa kanya ang kaluwalhatian sa iglesya at kay Cristo Jesus sa lahat ng mga salinlahi magpakailan man. Eh di sige.

1 Pedro 2: 9-10

Ngunit ikaw ay isang natatanging bayan, isang banal na bansa, mga pari, at mga hari, isang buong bayan na buong talikuran sa Diyos, upang iyong maipaliwanag ang mga kabutihan ng kumuha sa iyo mula sa kadiliman patungo sa ilaw ng langit. Noong nakaraan hindi ka isang bayan, ngunit ngayon ikaw ay bayan ng Diyos; pagkatapos ay walang awa para sa iyo, ngunit ngayon awa ay naibigay sa iyo.

Santiago 1: 2-4

Mga kapatid ko, pasayahin ninyong lahat, na kayo ay sumailalim sa lahat ng pagsubok; Sapagkat mayroon kang kaalaman na ang pagsubok sa iyong pananampalataya ay nagbibigay sa iyo ng lakas na magpatuloy sa pag-asa; Ngunit hayaan ang kapangyarihang ito na magkaroon ng buong epekto, upang ikaw ay maging ganap, na walang kailangan.

1 Juan 3: 1-3

Tingnan kung anong dakilang pagmamahal ang ibinigay sa atin ng Ama sa pagbanggit sa atin ng mga anak ng Diyos; at tulad namin. Dahil dito hindi nakikita ng mundo kung sino tayo, sapagkat hindi nito nakita kung sino siya. Mga mahal ko, ngayon tayo ay mga anak ng Diyos, at sa kasalukuyan ay hindi malinaw kung ano tayo. Natitiyak natin na sa kanyang paghahayag ay magiging katulad natin siya; sapagkat makikita natin siya kung ano siya. At ang sinumang may pagasa na ito sa kaniya ay nagpapaging banal, na kung paanong siya ay banal.

1 Juan 3:22

At ibinibigay niya sa atin ang lahat ng ating mga hiniling, sapagkat sinusunod natin ang kanyang mga batas at ginagawa ang mga bagay na nakalulugod sa kanyang paningin.

Exodo 15: 2

Ang Panginoon ay aking kalakasan at aking malakas na katulong, siya ang naging aking kaligtasan: siya ang aking Diyos at pupurihin ko siya; Diyos ng aking ama at bibigyan ko siya ng kaluwalhatian.

1 Cronica 29:12

Ang kayamanan at karangalan ay nagmumula sa iyo, at ikaw ang namumuno sa lahat, at nasa iyong kamay ang kapangyarihan at lakas; nasa iyong kapangyarihan na gumawa ng dakila, at magbigay ng lakas sa lahat.

Nehemias 8:10

Nang magkagayo'y sinabi niya sa kanila, Humayo kayo ngayon, at kunin ang taba para sa pagkain, at ang matamis na inumin, at magsugo kayo sa kaniya na walang pinaghanda: sapagka't ang araw na ito ay banal sa ating Panginoon: at huwag nawa kalungkutan sa inyong mga puso; sapagka't ang kagalakan ng Panginoon ay iyong matibay na dako.

Habakkuk 3:19

Ang Panginoong Dios ang aking kalakasan, at ginagawa niya ang aking mga paa na parang mga paa ng roes, na pinapatnubayan niya ako sa aking mga mataas na dako. Para sa punong tagagawa ng musika sa mga corded instrument.

Mateo 6:34

Pagkatapos ay walang pag-aalaga para bukas: bukas ay alagaan ang sarili nito. Dalhin ang problema ng araw sa pagdating.

Mateo 19:26

At tiningnan sila ni Jesus, sinabi, Sa mga tao hindi ito posible; ngunit sa Diyos ang lahat ng mga bagay ay posible.

Marcos 12:30

At dapat kang magmahal sa Panginoon mong Dios ng buong puso, at ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip, at ng buong lakas.

Gawa 1: 8

Ngunit magkakaroon ka ng kapangyarihan, kapag ang Banal na Espiritu ay dumating sa iyo; at kayo ay magiging aking mga saksi sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa mga wakas ng mundo.

2 Corinto 4:16

Dahil dito hindi kami pumapasok sa pagkapagod; ngunit bagaman ang aming panlabas na tao ay humihina, ang aming panloob na tao ay ginawang araw-araw.

2 Corinto 12: 9-10

At sinabi niya sa akin, Ang aking biyaya ay sapat na para sa iyo, sapagka't ang aking kapangyarihan ay ginawang ganap sa mahina. Sa gayo nga'y nagagalak na ipagmalaki ang aking mahinang katawan, upang ang kapangyarihan ni Cristo ay maging sa akin. Sa gayo'y nalulugod ako sa pagiging mahina, sa mga hindi magagandang salita, sa mga pangangailangan, sa malupit na pag-atake, sa mga kaguluhan, dahil kay Cristo: sapagka't kung ako ay mahina, kung gayon ako ay malakas.

Mga Taga-Efeso 3:16

Na sa kayamanan ng kanyang kaluwalhatian ay palalakasin ka niya ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu sa iyong mga puso;

Mga Taga-Efeso 6:10

Panghuli, maging malakas ka sa Panginoon, at sa lakas ng kanyang kapangyarihan.

Filipos 4:13

Nagagawa ko ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan niya na nagbibigay sa akin ng lakas.

2 Timoteo 1: 7

Sapagka't hindi tayo binigyan ng Diyos ng diwa ng pagkatakot, kundi ng kapangyarihan at ng pagibig at ng pagpipigil.

Sinipi mula sa Bibliya ang Bibliya sa Batayang Ingles. Ginamit nang may pahintulot. Nakalaan ang lahat ng mga karapatan.

Ngayon na ang Iyong Gilas

At ngayon nais kong marinig mula sa iyo.Alin ang naghihikayat na talata sa bibliya na iyong paborito?

Mayroon bang isang inspirasyong banal na kasulatan na dapat kong isama sa listahang ito?

Alinmang paraan, ipaalam sa akin sa pamamagitan ng pag-iwan ng isang komento sa ibaba ngayon.

p.s. Naisip mo ba kung ano ang hinaharap para sa iyong buhay pag-ibig?

Kagiliw-Giliw Na Mga Artikulo